gia sư logo gia sư banner
ĐC:40 Đường D2 Bình Thạnh TpHCM
Email : giasugroup@gmail.com

gia su da nang, gia su hcm, gia su ha noi

gia su da nang, gia su hcm, gia su ha noi

Trang chủ | Giới thiệu| Tư vấn học tập | Vui chơi-Giải trí | Quảng cáo | Về chúng tôi ------------ Đăng Ký Tìm Gia Sư | Đăng Ký Làm Gia Sư  
 
  Hôm nay :  
Đăng ký
Tư vấn học tập
Vui Chơi & Giải Trí
Các trường đại học
» Đại học Quốc gia Tp HCM
» Đại học Bách khoa
» Đại học Khoa học tự nhiên
» Đại học Khoa học xã Hội
» Đại học CNTT
» Đại học Quốc tế
» Đại học Kinh tế
» Đại học Kiến trúc
» Đại học Nông lâm
» Đại học Sư phạm
» Đại học Sư phạm kỹ thuật
» Đại học RMIT

Liên kết đặc biệt
Bạn có biết ?
 
 

WWW.DICHVUGIASU.COM - WEB GIA SƯ CHO MỌI NGƯỜI VIỆT TRÊN TOÀN QUỐC
Thứ bảy 29/3/2008, 05:49 GMT+7

KHÓA HỌC WEB TOÀN TẬP HTML, JAVASCRIPT, PHP & MYSQL

Nội dung :
Cung cấp cho học viên kiến thức về HTML, Javascript, cách thức sử dụng công cụ Dreamweaver để thiết kế web,  lập trình web bằng ngôn ngữ PHP kết nối với cơ sở dữ liệu MySQL . Nội dung khóa học thích ứng với mọi đối tượng người học chưa có kiến thức về web cũng như những người đã biết sơ lược về HTML hoặc đã từng phát triển web bằng các ngôn ngữ khác. Sau khi kết thúc khóa học này học viên sẽ có đủ kiến thức , kỹ năng và tự tin để phát triển ứng dụng web cho doanh nghiệp hoặc phục vụ nhu cầu tìm việc về thiết kế và lập trình Web cho các doanh nghiệp

Đề cương khóa học :

MÔN HỌC : HTML Cơ bản và Sử dụng công cụ Dreamweaver để thiết kế web

Bài 1: Giới thiệu HTML
Các thành phần của trang HTML
Giới thiệu công cụ thiết kế web bằng Dreamweaver
Các thẻ cơ bản.
Các định dạng văn bản.
Sử dụng hyperlink
Frame
Tables

Bài 2: Danh sách, Form và hình ảnh
Định nghĩa danh sách
Các loại dánh sách
Cách thức sử dụng các kiểu trường nhập dữ liệu
Thêm hình và điều khiển hình
Định dạng văn bản

Bài 3: Cascading Style Sheet (CSS)
Cú pháp
Cách thức thêm CSS vào trang web
Làm việc với Background
Làm việc với văn bản
Làm việc với Font, Border, Padding


MÔN HỌC : JAVASCRISPT

Bài 1: Giới thiệu JavaScript
Cách thức viết một đoạn mã JavaScript.
Cách đặt đoạn mã trong trang Web.
Các biến JavaScript
Câu lệnh If… Else
Câu lệnh Switch
Các toán tử JavaScript
Hàm trong JavaScript
Câu lệnh For …Loop
Câu lệnh While… Loop    
Câu lệnh Break …Loop
Câu lệnh For .. In
Các sự kiện JavaScript
Câu lệnh Try .. Catch

Bài 2: Các đối tượng JavaScript
Giới thiệu các đối tượng trong JavaScript
Đối tượng String
Đối tượng Date
Đối tượng Array
Đối tượng Boolean
Đối tượng toán học
Đối tượng HTML

Bài 3 : Các chức năng cao cấp trong JavaScript
Trình duyệt web và JavaScript
Cookies và JavaScript
Phê chuẩn dữ liệu với JavaScript
JavaScript và hoạt hình.
Bản đồ ảnh
Chức năng Timing
Tạo đối tượng JavaScript
Thay đổi text, URL và thuộc tính target của link.
Sử dụng Focus và Blur.

Bài 4: Đối tượng sự kiện
Kiểm tra nút chuột nào được Click?
Lấy tọa độ của cursor.
Mã Unicode của phím được nhấn.
Tọa độ của cursor với màn hình.
Kiểm tra nhấn phím Shift
Kiểm tra đối tượng nào trên Form được Click
Khi nào xuất hiện sự kiện gõ phím?
Đánh dấu và không đánh dấu Checkbox.
Nút radio.
Reset một Form
Submit Form

Bài 5: Đối tượng Window
Hộp cảnh báo.
Hộp confirm
Hộp prompt
Các cách thức mở của sổ
In ấn một trang.
Ghi văn bản đến status bar.
Kích thước của cửa sổ.
Scroll cho window
Timing

MÔN HỌC : PHP & MY SQL

Bài 1: Giới thiệu
Tổng quan kiến trúc PHP
Căn bản PHP
Nhúng mã PHP vào HTML
Sử dụng các thẻ của PHP vào trong HTML
Các loại thẻ của PHP
Các câu lệnh trong PHP
Chú thích
Bài 2: Thêm nội dung động vào trang HTML
Truy cập các biến từ form
Các định danh
Các biến người dùmg khai báo
Gán giá trị tới biến
Các lọai biến trong PHP
Constants
Các hằng số
Tầm vực của biến
Các toán tử
Sử dụng biến trong hàm
Các cấu trúc điều khiển
Câu lệnh rẽ nhánh
Câu lệnh lập và vòng lập
Sử dụng câu lệnh Breaking/Continuing

Bài 3: Lưu trữ và lấy dữ liệu
Lưu trữ dữ liệu
Tỗng quan về sử lý tập tin
Mở tập tin
Ghi tập tin
Đóng tập tin
Đọc tập tin
Sử dụng các hàm hữu dụng khác trên tập tin
Khóa tập tin
Bài 4: Làm việc với kiểu dữ liệu mảng
Giới thiệu về mảng
Truy cập các phần tử sử dụng chỉ mục mảng
Sử dụng mảng với thuộc tính kết hợp
Mảng nhiều chiều
Sắp xếp mảng
Sắp xếp mảng nhiều chiều
Đảo ngược thứ tự của mảng
Nạp dữ liệu từ mảng vào tập tin
Giới thiệu thêm các hàm thao tác mảng khác
Bài 5: Làm việc với thao tác trên chuỗi và biểu thức
Định dạng chuỗi
Nối chuỗi và chia chuỗi qua các hàm sử lý chuỗi
So sánh chuỗi
Tìm và thay thế chuỗi con bên trong chuỗi cha
Biều thức thường dùng: cú pháp căn bản
Tìm và thay thế các chuỗi con với biều thức thường dùng
Trích dữ liệu từ chuỗi với biệu thức thường dùng
Bài 6: Sử dụng lại mã và các hàm đã viết
Tổng quan về sử dụng lại mã đã viết
Sử dụng hàm require() and include()
Sử dụng hàm require() cho các mẩu web site
Sử dụng hàm trong PHP
Cấu trúc hàm, tham số, và tầm vực của biến
Truyền tham số bằng tham biến tốt hơn truyền tham số bằng giá trị
Đệ qui
Bài 7: Lập trình hướng đối tượng trong PHP
Các khái niệm về lập trình hướng đối tượng
Các lớp, thuộc tính, và các họat động(hàm) trong PHP
Instantiation
Thể hiện của đối tượng
Sử dụng các thuộc tính bên trong thể hiện của đối tượng
Gọi các họat động(hành vi, hàm) trong lớp
Cài đặt hướng đối tượng
Các kỹ thuật thiết kế lớp trong phát triển phần mềm
Bài 8: Xây dựng các tính năng căn bản của web với PHP
Xử lý trình bày(form)
Thao tác với các phần tử trên form
Tạo các trang web dựa trên dữ liệu bên trong các trang (tập tin) khác
Bài 9: Điều khiển phiên làm việc của người dùng trong PHP
Tổng quan về điều khiển phiên làm việc của người dùng
Các tính năng của Session(phiên làm việc của người dùng) và vai trò của cookies(đọan mã nhỏ lưu trong máy khách) trong session
Cài đặt session đơn giản
Configuring session control
Cấu hình điều khiển session
Sử dụng điều khiển session như cơ chế chứng thực người dùng
Bài 10: Giới Thiệu về MySQL
Tổng quan về công cụ và khả năng của MySQL
Cài đặt và cấu hình MySQL Server trên windows
Các khái niệm mô hình quan hệ cơ sở dữ liệu
1.    Bảng(table)
2. Cột(Column)
3. Hàng(Row)
4. Giá trị(Value)
5. Khóa(Key)
6. Lược đồ(Schema)
7. Quan hệ (Relationship)
Bài 11:  Sử dụng MySQL
Tạo cơ sở dữ liệu và người dùng
Người dùng và quyền của người dùng trên cơ sở dự liệu
Thiết lập người dùng cho trang web
Tạo bảng trong cơ sở dữ liệu
Các kiểu dữ liệu của MySQL

Bài 12:  Truy vấn dữ liệu trên MySQL
Chèn dữ liệu vào trong database
Lấy dữ liệu từ database
Lấy dữ liệu từ nhiều bảng
Lấy dữ liệu theo những tiêu chuẩn nhất định
Lấy dữ liệu từ nhiều  bảng
Kết nối 2 bảng
Kết nối nhiều hơn 2 bảng
Lấy dữ liệu theo thứ tự riêng biệt
Cập nhật những record trong database
Xóa bảng
Xóa toàn bộ database

Bài 13: Truy cập cơ sở dữ liệu MySQL từ PHP
Các bước liên quan tới truy vấn cơ sở dữ liệu từ PHP
Thiết lập kết nối tới Cơ sở dữ liệu
Chọn cơ sở dữ liệu sử dụng
Truy vấn cơ sở dữ liệu
Tìm lấy kết quả trả về từ câu truy vấn
Đóng kết nối từ cơ sở dữ liệu
Thêm, sửa đổi, và xóa mầu tin trong CSDL
Xem lai câu lệnh Thêm, Sửa, xóa dữ liệu
Xây dựng giao diện thêm dữ liệu hiệu quả
Sử đổi dữ liệu tồn tại trong cơ sở dữ liệu
Xoá dữ liệu tồn tại trong cơ sở dữ liệu
Bài 14: Phát sinh mẫu tin email từ PHP
Đọan mã dòng lệnh cho gửi email
Cấu hình tới, CC, bCC. Và dòng chủ đề của mẩu tin, cũng như phần thân của mẩu tin
Gắn tập tin tới mẫu tin
Bài 15: Các thủ thuật nâng cao trong  PHP
Thao tác với tập tin (file)
Upload tập tin
Kỹ thuật phân trang
Tìm kiếm dữ liệu
Đồ án cuối khóa: Xây dựng ứng dụng web hoàn chỉnh với HTML, JavaScript, PHP &MySQL. Học viên sẽ nhận đề tài thực hiện theo nhóm hoặc cá nhân và sẽ được hướng dẫn hosting miễn phí bằng hosting Account do chúng tôi cung cấp .

ĐỐI TƯỢNG : CHO TẤT CẢ MỌI NGƯỜI ĐAM MÊ WEB

THỜI GIAN : 1-2 THÁNG

HỌC PHÍ : 100 NGÀN/GIỜ HOẶC 2,5 TRIỆU TRỌN KHÓA

ĐĂNG KÝ : http://www.dichvugiasu.com/home.php?register=student

ĐỊA ĐIỂM : NHÀ HỌC VIÊN HOẶC CƠ SỞ CỦA CHÚNG TÔI

Các tin khác: [Trở về]
 KHÓA HỌC & TUYỂN SINH


QUẢNG CÁO & TIẾP THỊ

Kích vào đây để tìm việc hoặc tìm ngườiĐăng ký ngay để tìm gia sư giỏi cho bạn
 
Đăng ký ngay để trở thành thành viên gia sư của gia su group
 
 
 
 
 
 
 

 Gia Sư Việt Nam Online © 2018. Phát triển bởi Gia Sư Việt Nam Group
gia sư home gia sư back gia sư top